Algemene deelnamevoorwaarden

1. Definities

a. Evenement: het evenement ‘Balloonfair Staphorst’ dat door de Organisator wordt georganiseerd in Staphorst. 
b. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door de Organisator van de inhoud van de Overeenkomst.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het Evenement.
d. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde de Organisator, de Inschrijver of de Deelnemer.
e. Digitale toepassingen: digitale kanalen waar de Organisator gebruik van maakt, zoals haar website, haar Facebook-pagina, haar Instagram-pagina, Snapchat, etc.
f. Inschrijver: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die zichzelf en/of anderen aanmeldt voor deelname aan het Evenement.
g. Overeenkomst: de overeenkomst van deelname aan het Evenement.
h. Organisator: de stichting Balloonfair, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7954 EV) Rouveen aan de Acaciastraat 9 7954 EV , ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74660160.

2. Algemene regels van deelname

2.1 De Inschrijver is verantwoordelijk (en hoofdelijk aansprakelijk) voor het gedrag en de verplichtingen van alle Deelnemers die hij aanmeldt voor deelname aan het Evenement. Het gedrag van een Deelnemer die de Inschrijver heeft aangemeld wordt ook aan de Inschrijver toegerekend.
2.2 Het is de Inschrijver en Deelnemer niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
2.3 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen of om andere redenen niet kan of wil deelnemen aan het Evenement, blijft de Deelnemer c.q. Inschrijver de prijs verschuldigd aan de Organisator. De prijs hoeft niet door de Organisator terug te worden betaald.
2.4 De Deelnemer moet te allen tijde instructies van de Organisator en de door haar ingeschakelde personen (zoals vrijwilligers) opvolgen.
2.5 De Organisator heeft bij wangedrag door de Deelnemer (zoals – maar niet uitsluitend – het niet nakomen van enige verbintenis tegenover de Organisator of het niet opvolgen van instructies van de Organisator) het recht de Deelnemer voor, tijdens of na het Evenement van deelname aan het Evenement uit te sluiten en Deelnemer van het Evenement te (laten) verwijderen. In dat geval heeft de Deelnemer en de Inschrijver die de Deelnemer heeft ingeschreven geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of enige andere vorm van schadevergoeding of compensatie.
2.6 De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
2.7 Een inschrijving van deelname aan het Evenement kan door de Organisator worden geweigerd, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
3.2 De Inschrijver dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, (waarvan de Inschrijver redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan Organisator of de door Organisator ingeschakelde Derde(n) tijdig beschikbaar te stellen. Deelnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Organisator verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
3.3 Indien Organisator gegevens nodig heeft van Deelnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Deelnemer deze juist en volledig aan Organisator ter beschikking heeft gesteld.
3.4 Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
3.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3.6 Organisator heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Vereisten Deelnemer en gedragsregels

4.1 Personen jonger dan 18 jaar mogen een ballonvaart boeken, mits ze over de rand van de mand kunnen kijken, minimaal 1,15 meter lang zijn en worden begeleid door minimaal 1 volwassene. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouder(s) voor deelname aan het Evenement en dit ter plaatse ook te kunnen aantonen. Voor helikoptervluchten* geldt een minimum leeftijd van 2 jaar, personen van 2 tot 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouder(s) en dit kunnen aantonen aan het evenement.
4.2 De Deelnemer dient zich te realiseren dat het Evenement een grote mate van lichamelijke (ins)panning met zich kan brengen. De Inschrijver en de Deelnemer verklaren hierbij dat zij bekend zijn met de aard van het Evenement en dat dit een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De Inschrijver en de Deelnemer verklaren hieraan te voldoen en dat zij zich door middel van informatie voldoende voorbereid op de deelname aan het Evenement. Zwangere vrouwen zijn uitgesloten van deelname aan de ballonvaart en raden we ook af om te deelnemen aan een helikoptervlucht*.
4.4 Om het Evenement in goede banen te leiden is het van cruciaal belang dat de Deelnemer (dan wel de Inschrijver namens de Deelnemer) al hetgeen wat daarvoor redelijkerwijs van belang kan zijn tijdig (in ieder geval voor aanvang van het Evenement) uit zichzelf aan Organisator meldt. Denk daarbij aan medische -/gezondheidsbelemmeringen en de mate van fitheid en lenigheid.
4.5 Het Evenement wordt buiten uitgevoerd waarbij de nodige kraampjes en opblaasattributen de nodige risico’s met zich meebrengen.
4.6 De Deelnemer dient zelf (voor eigen rekening) zorg te dragen voor:
-Goed stevige schoeisel tijdens de vaart; (ballonvaart)
-Uitdraai van ticket; (ballonvaart & helikoptervlucht*)
-Vervoer terug vanaf de landingsplaats terug naar huis/veld. (ballonvaart)
4.7 Het is niet toegestaan het evenemententerrein en/of landingsveld te vervuilen. Eventuele drinkbekers en ander afval dienen te worden weggegooid in de door de Organisator geplaatste of reeds aanwezige afvalbakken of op de door de Organisator aangewezen locaties.
4.8 De Deelnemer dient zich sportief te gedragen. Onder sportief gedrag wordt verstaan het vasthouden aan algemene gedrags- en fatsoensnormen. Het is niet toegestaan mensen te beledigen, te discrimineren, te kwetsen, te hinderen of agressief gedrag te vertonen. Deelnemers dienen hun mond te gebruik en en handen liever om elkaar te steunen..
4.9 Het niet toegestaan kleding te dragen die aanstootgevend is of schade aan andere Deelnemers kan toebrengen. Het dragen van katoen wordt afgeraden.
4.10 Het is niet toegestaan voorwerpen mee te dragen die een gevaar kunnen vormen voor de Deelnemer zelf of anderen, waaronder (maar niet beperkt tot) wapens en glas (met uitzondering van brillen, zij het dat gebruik hiervan wordt afgeraden om veiligheidsredenen).
4.11 Het gebruik van sfeermiddelen (zoals fakkels en vuurwerk) is niet toegestaan.
4.12 Het is niet toegestaan attributen mee te nemen tijdens de vaart. Het is alleen toegestaan eten en drinken mee te dragen op een daarvoor geschikte manier en alleen na overleg met en toestemming van. de piloot.
4.13 Het is niet toegestaan onder de invloed van drugs of verboden prestatie verbeterende middelen deel te nemen aan het Evenement.
4.14 Deelnemers dienen te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan het opstijgterrein, landingsveld, parkeerterrein of bierweide terrein.
4.15 Deelnemers dienen assistentie te verlenen aan anderen die in nood verkeren, wiens veiligheid in gevaar is of die medische assistentie nodig hebben, tot het moment dat een vrijwilliger, de Organisator of medische dienst ter plaatse is. Deelnemers dienen een juiste afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.

5. Prijs en betaling

5.1 De prijs voor deelname aan het Evenement is verschuldigd (en de vordering is opeisbaar) vanaf het moment van inschrijving (via bijvoorbeeld de website van de Organisator). De prijs dient 100% vooraf te worden betaald.
5.2 De Organisator maakt voor de betalingen gebruik van betaalsystemen van derde partijen, zoals het betaalsysteem van Mollie. Indien de betaling door middel van dergelijke betaalsystemen niet succesvol is in die zin dat de Organisator het door Inschrijver verschuldigde bedrag niet daadwerkelijk ontvangt (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – doordat Mollie offline is of storingen vertoont), blijft Deelnemer gehouden de overeengekomen prijs aan de Organisator te betalen (door bijvoorbeeld op een andere wijze te betalen).
5.3 Als de Inschrijver alleen zichzelf (als Deelnemer) inschrijft voor deelname aan het Evenement, is hij gehouden de prijs voor deelname aan het Evenement te betalen.
5.4 Zowel in het geval de Inschrijver zichzelf niet voor deelname aan het Evenement inschrijft, maar alleen anderen als Deelnemers aanmeldt voor deelname aan het Evenement en in het geval de Inschrijver zowel zichzelf als andere Deelnemers voor deelname aan het Evenement inschrijft, zijn de Inschrijver en de door hem aangemelde Deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de prijs voor deelname aan het Evenement.

6. Annulering, herroepingsrecht, tussentijdse beëindiging en wijzigingen

6.1 De Organisator doet haar uiterste best om het Evenement door te laten gaan. Het kan echter zijn dat het Evenement geen doorgang kan vinden of tussentijds door de Organisator wordt beëindigd vanwege bijvoorbeeld veiligheids- of weersomstandigheden, belemmerende gezondheidsklachten van het bestuur van de Organisator, personeel van de Organisator, vrijwilligers of andere ingeschakelde Derden of vanwege onvoldoende inschrijvingen. De Organisator heeft te allen tijde het recht het Evenement te annuleren, voortijdig te beëindigen en/of het Evenement naar een andere datum en/of plaats te verplaatsen. De Organisator is bij een annulering, voortijdige beëindiging of verplaatsing als genoemd in dit lid geen schadevergoeding of andere compensatie verschuldigd aan de Inschrijver, de Deelnemer of Derden. De Inschrijver en de Deelnemer hebben bij een annulering, voortijdige beëindiging of verplaatsing als genoemd in dit lid geen recht op teruggave van de prijs voor deelname aan het Evenement (en blijven deze prijs verschuldigd).
6.2 Indien de Deelnemer het Evenement voortijdig verlaat of staakt, blijft de Deelnemer de prijs voor het gehele Evenement verschuldigd.
6.3 De Inschrijver dient zijn e-mailaccount en de website/social media van de Organisator de weken voorafgaand aan het Evenement goed in de gaten te houden, aangezien de annuleringen, wijzigingen en beëindigingen nog op het laatste moment kunnen worden doorgegeven aan de Inschrijver via de hiervoor genoemde communicatiemiddelen.
6.4 De Inschrijver en de Deelnemer hebben niet het recht om de Overeenkomst te annuleren. Ook hebben de Inschrijver en de Deelnemer geen recht van ontbinding in de zin van art. 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het gaat om een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien (art. 6:230p van het Burgerlijk Wetboek).

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Organisator geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Organisator niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): stakingen binnen de organisatie van Organisator, door de Deelnemer of door Derden waarvan Organisator op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor het Evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk – of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van kernpersoneel van de Organisator (waaronder – maar niet uitsluitend – het bestuur van de Organisator).

8. Nadere voorschriften, instructies en handhaving

8.1 Zowel vooraf, tijdens en na afloop van het Evenement, dienen de Inschrijver en de Deelnemer zich aan een aantal voorschriften te houden, die niet staan vermeld in deze voorwaarden. Deze voorschriften zien onder meer (maar niet uitsluitend) op de fysieke bewegingen, plaats van verzamelen, mee te nemen spullen, kleding, veiligheid, milieu, etc.
8.2 De Inschrijver en de Deelnemer zal zich aan al deze nadere voorschriften en instructies (als bedoeld in het vorige lid) houden. De Inschrijver en de Deelnemer zullen er tevens voor zorg dragen en erop toezien dat alle personen waarvoor zij verantwoordelijk zijn (zoals meegebrachte gasten en door hen ingeschreven minderjarige Deelnemers) zich ook houden aan alle nadere voorschriften.
8.3 De Organisator heeft het recht deze algemene voorwaarden, en de voorschriften en instructies als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel te wijzigen. De Organisator zal deze wijzigingen voor zover mogelijk steeds bekendmaken via haar website/social media. De Inschrijver en de Deelnemer zullen zich ook aan deze gewijzigde voorwaarden, voorschriften en instructies houden.

9. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

9.1 Hoewel de Organisator al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan de Organisator niet garanderen dat de Digitale toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Digitale toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Digitale toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor Inschrijver of de Deelnemer dit wil gebruiken. De Organisator spant zich ten volste in om alle op – en aanmerkingen aangaande de Digitale toepassingen serieus te behandelen en waar de Organisator dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Organisator.
9.2 De Organisator is gerechtigd haar Digitale toepassingen tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
9.3 De Organisator garandeert niet dat de Digitale toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Inschrijver en de Deelnemer dienen er zelf voor te zorgen dat hun netwerk en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.
9.4 Voor het aanbieden van de Digitale toepassingen is Organisator in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de applicatieontwikkelaar, softwareleverancier, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover de Organisator en Deelnemer. De Organisator kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords) van de Organisator, de Inschrijver of de Deelnemer. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden ligger voor de Inschrijver en de Deelnemer ter inzage op het kantoor van Organisator.

10. Intellectuele eigendomsrechten, het maken van foto’s, portretrecht en privacy

10.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt de Organisator de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde diensten, zaken, de door haar gedane aanbiedingen, de Digitale toepassingen, foto’s, video’s, adviezen, instructies, trainingsschema’s, teksten, afbeeldingen, memoranda, rapportages en verder alle materialen en gegevens die door de Organisator aan de Inschrijver of de Deelnemer ter beschikking worden gesteld.
10.2 De Inschrijver en de Deelnemer garanderen dat zij, indien en voor zover door hen in het kader van de Overeenkomst aan de Organisator materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd zijn en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
10.3 De Organisator of door haar ingeschakelde Derden kunnen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, daarvoor of daarna foto’s, video’s en andere opnamen maken. De Inschrijver geeft (tevens namens de door hem ingeschreven Deelnemer(s)) bij voorbaat bij deze toestemming om deze opnames te maken en deze opnames te openbaren aan het brede publiek (en onder meer te gebruiken voor promotiedoeleinden). De Inschrijver en de Deelnemer verklaren geen beroep te zullen doen op hun portretrecht.

11. Risico’s, aansprakelijkheid en schade

11.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator heeft geen winstoogmerk. Het Evenement kan alleen worden georganiseerd met hulp van Derden, zoals sponsoren. De prijs voor deelname aan het Evenement is niet kostendekkend. Onder meer om de voorgaande redenen is de Organisator niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Inschrijver of de Deelnemer mocht lijden.
11.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Inschrijver of de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
11.3 De Organisator is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfd inkomen, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
11.4 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Organisator of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
11.5 Indien de Inschrijver of de Deelnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Inschrijver resp. de Deelnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Organisator daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
11.6 De Inschrijver en de Deelnemer dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel, ziekte of anderszins veroorzaakt door deelname aan het Evenement.
11.7 De Inschrijver en de Deelnemer vrijwaren de Organisator voor schade die Derden mochten lijden als gevolg van een aan de Inschrijver of de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

12. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Organisator partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Inschrijver of de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Organisator.
12.3 Bij de Organisator ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Organisator binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 De Organisator is niet aangesloten bij een buitengerechtelijke geschillenorganisatie.
12.5 Indien de Inschrijver of de Deelnemer in de Europese Unie woont, een probleem heeft met de door de Organisator geleverde producten of diensten en deze online zijn gekocht, kunnen zij via de volgende website van het ODR-platform een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

13. Varia

13.1 Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
13.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
13.3 Alle door Organisator uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Organisator worden herroepen.
13.4 Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.


*Tijdens de Balloonfair Staphorst editie van 2023, zijn er geen helikoptervluchten.